Web Title:竹門國小母語學習網竹門國小母語學習網

在地本土語教材

白河歷史答嘴鼓

 

甲:各位老師

乙:大家平安

甲乙:大家好

甲:阮要開始答嘴鼓 

乙:題目是要講白河  

甲:講若好

乙:請把阮謳咾

甲:講無好

甲乙:請把阮指導

 

乙:講白河啊說白河   我知不是古早號   古早號做啥碗糕   汝麼把阮說清楚

    不知汝   敢會驚我考

甲:要講要考攏總好   若講白河史   考我考   倒    若是

    白河古早店仔口   風景清幽綠水流   土地肥腴雨水夠   山產農產滿山郊

乙:按呢我問汝

    佇彼設店啥原因   在賣海味或山珍   不是府城抑市鎮   一日可賣幾個銀

甲:無講你不識   講予你識   嘴鬚著好打結   

    因為山產做買賣

    市場設佇茄苳街    中途要過白水溪

    若是平安渡溪過    攏佇店仔吃粿粽、配涼茶

乙:按呢我擱要問汝

    店仔只賣粿、粽、茶   按怎會變店口街

    擱問汝   店主名叫啥麼兮

甲:思當時有一個

    客庄內人名吳根    看見過路人陣陣

    頭殼比人轉較緊    佇彼開店賣物食    擱設斗秤做公親

乙:若按呢講  那ㄟ號做店仔口

甲:汝不知

    買賣熱鬧成市後    街名就是店仔口

    相爭搬徙來茲住    庄頭很緊就廣大

乙:抑擱續落去咧

甲:店仔口街對茲號    沓沓贏過茄苳堡

    因為生理很好做    一直發展遍白河

乙:若照按呢講起來    我要知

    店仔口是古名字    改做白河啥動機

    是為風水或地理    改名又擱於何時

甲:大家講    店仔口    名土倯    上特別是有

    白水溪水水沓沓    溪流圍繞通庄報

    山明水秀風景好    者把庄名號白河

乙:年代佇何時    請汝續講起

甲:若是問年代    我講與汝知

    大正皇帝第九年    官制改革名重編

    街改做庄稱呼變    白河庄名對茲現

乙:彼陣改做白河庄    這陣稱做白河鎮

    又擱改於啥年代    擱是啥原因

甲:庄名改鎮溯    台灣已光復    政府者

    廢除舊制庄改鎮    保甲改做里與鄰

    全鎮分做廿五里    下角減人被廢除

乙:好  好  按呢白河史我明瞭    這陣我要問別條

    聽講白河風景多    特別出名是蓮花

    逐年舉辦蓮花節    講有千千萬萬人

    攏來賞蓮花    參觀詩人會

甲:因為

    白河蓮花美噹噹    白花風流紅花香

    天光中午黃昏暗    出門攏是看花人

乙:喔  白河蓮花美噹噹喔

    這首歌詩很好聽    大家愛唱很有名

    我今開嘴把汝請    請汝唱來大家聽

甲:要聽詩歌無問題    要吟要唱我攏會

    汝若歌詞聽詳細    保證予汝心迷迷

白河蓮花美噹噹    白花風流紅花香

    天光中午黃昏暗    出門攏是看花人

乙:好  好  就是者好聽    者會彼時行 

    好  我擱請問汝    全國詩人會    詩題做啥兮

甲:來  我講予汝聽

    店口懷古限七律    蓮海飄鄉做絕句

    人文風景逐項有    詩詞風雅字字珠

乙:聽講詩作數百首    內容文雅意思優

    汝對詩詞有研究    嗎唸一首來唱酬

甲:無問題  無問題    我就唸詞續吟唱    店口懷古的詩章

    關山嶺下敞平洋    攘昔吳根此結坊

    滄浪採磺延古道    志恆殺賊做沙場

麟屏夕照巒添秀    石室仙蹤跡未荒

紅蝠渺冥紅葉艷    溫泉依舊水流長

乙:唱了好  唱了有夠好  大家打拍仔把汝謳咾

甲:很勞力  很多謝  多謝  把我謳咾  把我褒

接續換我把汝考    蓮海飄香詩    請汝吟好不好

乙:好  好  

    要吟要唱我攏會    難得今日有機會 

    詩詞我若唸好勢    我用店仔口  古早的駛犁調    獻唱予大家

    十萬遊人百頃蓮    白河荷節盛無邊

    飄香花海風光滿    鎮日徘徊樂欲仙

甲:喔  真正烏矸仔貯豆油    無塊看    按呢會的不講

    予我這個  會在掽風

乙:好哩  好哩    大家互相求進步  好哩

甲:阮的表演已段落   

乙:感謝老師  辛勞

甲:耐心聽阮答嘴鼓

乙:請  多指教

甲乙:予阮會進步

甲:最後我擱要報告    阮的故鄉叫白河

乙:山明水秀風景好

甲:歡迎大家來ㄔ 

 

活動剪影秀

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4
  • slider image 5

新住民文化體驗暨新住民母語學習

聯絡資訊

本網站由本校網管與教導處共同維護
校名/臺南市白河區竹門國小(Jhumen Elementary School )
校址/732 臺南市白河區竹門里 113 號    
電話/06-6851290 傳真/06-6831434